Road sign 
 
 

ᔮᓂ ᐸᓚᐅᒑᕐᑐᕈᒪᐃᓐᓇᓲᒍᒻᒪᑦ (ᐃᒐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐸᓂᕐᑎᑕᒥᒃ) ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖃᐃᓐᓇᐅᔭᓲᖅ ᓂᕆᒋᐊᖅ ᐸᓚᐅᒑᒥᒃ. ᐃᓐᖏᕈᒻᒫᓗᓪᓗᓂᓗ ᖁᕕᐊᓱᓕᑐᐊᕋᒥ. ᓯᑐᕋᕈᒻᒪᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᐱᓱᕋᔭᒍᒻᒪᐅᓪᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᕿᓱᓕᓲᒍᒻᒥᔪᖅ.Copyright © 2015 ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓴᕈᑎᓕᕆᔩᑦ ᑲᓇᑕᒥ